Xem Ngay

ÐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ A – ANH VĂN

HocNhanh.vn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ÐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
 TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ A – ANH VĂN

                             Kính gửi:        Phòng Đào tạo                                       
                                                   Trường...............................

Tôi tên: ...........................................................  MSSV: ...........................................
Ngày sinh: .......................................................  Nơi sinh: ......................................
Ngành học: .....................................................................  Khóa: ............................
Số điện thoại liên hệ: .............................................................................................

Tôi đã hoàn thành các học phần Anh văn căn bản theo yêu cầu của chương trình đào tạo, nay tôi làm đơn này kính gửi đến Phòng Đào Tạo - Trường.................. xin được cấp Giấy chứng nhận tương đương trình độ A – Anh văn.

Lý do:  Bổ sung hồ sơ học tiếp chứng chỉ B - Anh văn.

Trân trọng kính chào.


                                                                     .............., ngày........tháng........năm …..
                                                                                           Người viết đơn


                                                                                  


0 Nhận xét