Xem Ngay

ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1

HocNhanh.vn
       UBND QUẬN...............................
TRƯỜNG TIỂU HỌC ......................
 

        Số đơn:……./TH……
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

   ..................., ngày ……..tháng……..năm 2015


ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1
Năm học 2015 - 2016

Kính gửi : Ban giám hiệu trường.......................................................
1. Họ và tên học sinh:.................................................................... Nam             Nữ
Ngày sinh:...................................................... Nơi sinh (tỉnh, thành phố):.................................
Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................................
Hiện đang cư trú tại:..................................................................................................................
Số điện thoại nhà riêng:.............................................................................................................
Khi cần báo tin cho ai?:.............................................................................................................
Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:......................................................................................................
Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không):.................................................
2. Họ tên bố:...................................................... Điện thoại:.....................................................
Nghề nghiệp, nơi làm việc:........................................................................................................
3. Họ tên mẹ:..................................................... Điện thoại:.....................................................
Nghề nghiệp, nơi làm việc:........................................................................................................
Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ HUYNH HỌC SINH
 (Ký và ghi rõ họ tên)


 Ghi chú:
- Nhà trường nhận hồ sơ nhập học: Từ ngày 01/7/2015 đến ngày19/7/2015
- Hồ sơ xin học gồm: 01 đơn (theo mẫu) + 01 bản sao giấy Khai sinh hợp lệ + 01 bản hộ khẩu photcopy (không cần công chứng) hoặc Giấy xác nhận cư trú. Mang theo Sổ hộ khẩu + bản chính Giấy khai sinh (để Nhà trường đối chiếu, kiểm tra. )

*Tiếp nhận Giấy khai sinh hợp lệ như sau: Giấy khai sinh photô từ bản chính phải có công chứng (hoặc Giấy khai sinh bản sao từ bản chính phải có dấu đỏ của UBND cấp có thẩm quyền).
0 Nhận xét