Xem Ngay

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG XE CÔNG

HocNhanh.vn
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG .................................                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            --------------------                                          --------------------------
                                                                 ...................., ngày......tháng......năm............

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG XE CÔNG

Kính gửi :      BAN GIÁM HIỆU
PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

Họ và tên:................................................................. Chức vụ: ..........................................................  
Đơn vị công tác:..................................................................................................................................
Đề nghị được sử dụng xe ô tô:
Mục đích sử dụng xe:.........................................................................................................................
Số lượng người trong đoàn: ..............................................................................................................  
Thời gian đi công tác: Từ ngày.......................... Đến ngày ............................................................
Địa điểm đi: ........................................................................................................................................  
Địa điểm đến: .....................................................................................................................................
Đề nghị Ban giám hiệu, Phòng Quản trị - Thiết bị xem xét và giải quyết.

                                                                                                Người đề nghị
                                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ý KIẾN CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT
(Trong trường hợp cần xin ý kiến Ban giám hiệu theo quy định)


________________________________________________

Lưu ý : Phiếu này do lái xe lưu giữ và nộp cùng với Sổ nhật ký công tác của xe sau mỗi tháng để quản lý
0 Nhận xét