Xem Ngay

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

HocNhanh.vn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN
CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên: ..................................................................................................................
Lớp:......................................................................... Khóa.... Khoa:........................ trực thuộc Trường   
Trong thời gian từ ngày........ tháng........ năm….. .. đến ngày........ tháng........ năm................
Tại :...................................................................................................................................................
Địa chỉ :............................................................................................................................................
Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau :
1.      Về ý thức tổ chức kỷ luật:
.......................................................................................................................................................... .
...........................................................................................................................................................
2.      Về tinh thần thái độ học tập:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3.      Về quan hệ, lối sống:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4.      Các nhận xét khác:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Đánh giá chung sau khi thực tập:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
                                                                                            Ngày......... tháng........ năm………….
          Cán bộ hướng dẫn                                                 Xác nhận của đơn vị thực tập
   (Ký và ghi rõ họ và tên)                                                       (Ký và ghi rõ họ và tên)0 Nhận xét